Zasady promocji: "Concept 7 lat gwarancji na silnik"


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator - CONCEPT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000173995, o numerze identyfikacyjnym NIP: 8992488203.

2. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

3. Produkt promocyjny - produkt marki Concept. Model urządzenia biorący udział w promocji „Concept 7 lat gwarancji na silnik”, zgodnie z tabelą poniżej.

  Marka  Asortyment  Model - produkt promocyjny
  Concept  Odkurzacz pionowy  VP6025
  Concept  Odkurzacz pionowy  VP6110
  Concept  Odkurzacz pionowy  VP6120
  Concept  Odkurzacz pionowy  VP6130
  Concept  Odkurzacz pionowy  VP6200
 

II. ZASADY PROMOCJI

Promocja polega na udzieleniu gwarancji producenckiej na 7 lat na silnik na modele odkurzaczy pionowych marki Concept wymienione w tabeli powyżej. Promocja „Concept 7 lat gwarancji na silnik” skierowana jest wyłącznie do konsumentów, to jest osób fizycznych dokonujących zakupu Produktu promocyjnego na własny użytek, niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Promocji trwa od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
3. Promocja obejmuje wyłącznie produkty wymienione w punkcie I
4. Udział w Promocji jest dobrowolny.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
6. Promocja „Concept 7 lat gwarancji na silnik” dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy i nie może zostać przeniesiona na osoby trzecie.
7. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z Produktów Promocyjnych. Promocją objęty jest wyłącznie Produkt Promocyjny fabrycznie nowy, zakupiony przez Uczestnika w czasie trwania promocji.
8. Uczestnicy promocji, poprzez rejestrację produktu potwierdzają chęć uczestnictwa w promocji, oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych, dla potrzeb prowadzenia niniejszej promocji. Warunkiem przystąpienia do promocji jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu. Potwierdzenie następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w ramach rejestracji produktu.
9. Aby skorzystać z promocji należy zarejestrować produkt na stronie internetowej www.my-concept.pl, w zakładce „Concept 7 lat gwarancji na silnik”, nie później niż 30 dni po dokonaniu zakupu urządzenia promocyjnego. Rejestracja musi być dokonana zgodnie z wytycznymi na stronie rejestracyjnej.
10. Zgłoszenia dotyczące Produktu promocyjnego zakupionego przed i po czasie trwania Promocji nie będą rozpatrywane.
11. W zgłoszeniu wymagane są:
- model Produktu promocyjnego oraz data zakupu;
- skan lub zdjęcie dowodu zakupu;
- zdjęcie tabliczki znamionowej (kod EAN) z Produktu promocyjnego;
- dane sprzedającego Produkt promocyjny.
- dane kupującego Produkt promocyjny.
W przypadku przesłania zgłoszenia nie odpowiadającego wymogom określonym w niniejszym regulaminie Organizator promocji skontaktuje się z Uczestnikiem w terminie 30 dni od dnia otrzymania niepełnego Zgłoszenia w celu uzupełnienia danych. Uczestnik jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych do 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu niepełne zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.
12. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika przesłania oryginalnego dowodu zakupu w celu jego weryfikacji. Organizator poinformuje Uczestnika o tym drogą mailową lub telefoniczną. Organizator odeśle Uczestnikowi oryginał dowodu zakupu po dokonaniu jego weryfikacji, najpóźniej w ciągu 10. dni od otrzymania i poinformuje o decyzji odnośnie przyznania „Concept 7 lat gwarancji na silnik”,
13. „Concept 7 lat gwarancji na silnik”, nie przysługuje Uczestnikowi jeśli odstąpi od umowy zakupy Produktu promocyjnego, to jest zwróci Produkt promocyjny i otrzyma zwrot zapłaconej ceny.
14. Certyfikat przyznania „Concept 7 lat gwarancji na silnik”, zostanie do Uczestnika wysłany drogą mailową, co nastąpi każdorazowo w ciągu 30 dni od dnia prawidłowego zgłoszenia Produktu promocyjnego.
15. Po otrzymaniu certyfikatu „Concept 7 lat gwarancji na silnik”, Uczestnik musi go zachować na czas trwania gwarancji.
16. W przypadku zgłoszenia reklamacji na prawach „Concept 7 lat gwarancji na silnik”, Certyfikat jest niezbędnym dokumentem pozwalającym serwisowanie sprzętu na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie. Brak certyfikatu jest jednoznaczne z odrzuceniem zgłoszenia serwisowego.
17. Niespełnienie którychkolwiek z warunków regulaminu skutkuje wykluczeniem z promocji, w szczególności:
- nie dopełnienie w terminie któregoś z warunków wskazanych w niniejszym regulaminie;
- nieprawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
- na dowodzie zakupu będzie data potwierdzająca zakup poza terminem trwania promocji lub dowód zakupu okaże się fałszywy;
- stan dowodu zakupu (np. nieczytelny lub rozerwany) uniemożliwi weryfikację danych.
 

III. WARUNKI GWARANCJI

CONCEPT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław, gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 m-cy, od daty wydania sprzętu kupującemu oraz gwarantuje sprawne działanie silnika na okres 84 m-cy (7 lat).
Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Rzeczpospolitej Polski przez Autoryzowany Serwis, według poniższych zasad:
Producent (lub importer) zapewnia, że produkt jest zgodny z wymogami prawnymi i spełnia odpowiednie normy techniczne. Produkt posiada właściwości, zawarte w dokumentacji produktowej, oczekiwane ze względu na charakter towaru oraz wskazane w reklamie prowadzonej przez producenta. Producent zapewnia, że produkt nadaje się do celów konsumpcyjnych, do których ma zastosowanie lub do których stosuje się zwykle tego rodzaju produkt.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty otrzymania produktu przez konsumenta oraz 84 miesiące ( 7 lat) na silnik.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych użytkowaniem.
Prawo gwarancji za wady rzeczy nie przysługuje, jeżeli klient wiedział przed zakupem, że produkt ma wadę lub usterkę lub sam ją spowodował.

Wadliwym akumulatorem w świetle powyższych warunków gwarancji jest akumulator o niesprawnym układzie elektronicznym (tzn. nie komunikuje z jednostką bazową, obwody ładujące lub rozładowujące są uszkodzone itd.), albo wykazujący zwarcie wewnętrzne. Pod względem gwarancji nie można w żadnym wypadku uważać za wadę takich usterek czy zmian parametrów, jakie wynikają ze zwykłego używania i zużycia produktu (na przykład naturalny spadek pojemności). Na akumulatory udziela się gwarancji o długości trwania 6 miesięcy. W świetle powyższych warunków gwarancji akumulator swoim charakterem należy do materiałów eksploatacyjnych, szczegóły zob. „Materiały eksploatacyjne”.

Materiały eksploatacyjne
W przypadku materiałów eksploatacyjnych (akumulatory itp.), gwarantujemy zachowanie ich parametrów technicznych przez 6 miesięcy pod warunkiem, że nie zostały one uszkodzone poprzez niewłaściwe użytkowanie oraz nie upłynął okres ich żywotności.

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach, w których:
• nie zostały dotrzymane warunki w zakresie instalacji, obsługi oraz konserwacji produktu, wymienione w instrukcji obsługi produktu, awaria była spowodowana mechanicznie, termiczne lub dotyczy chemicznych uszkodzeń, nastąpiła w wyniku zwarcia, zmian napięcia sieci lub nieprawidłowej instalacji, • wada rzeczy wystąpiła w wyniku działań osób trzecich,
• wada rzeczy wystąpiła w wyniku klęski żywiołowej,
• wada rzeczy wystąpiła w wyniku nieodpowiedniej lub niewłaściwej konserwacji, niezgodnej z instrukcją obsługi, w tym wady spowodowane przez wodę i inne osady,
• wystąpiły zmiany kolorystyki elementów grzewczych oraz zarysowania powierzchni wynikające z użytkowania,
• wystąpiły wizualne i funkcjonalne zmiany wywołane przez światło słoneczne, promieniowanie ciepła lub wodę i inne osady,

Gwarancja nie ma zastosowania do transakcji, w których produkty zostały przekazane nieodpłatnie (prezenty, artykuły promocyjne, itp.).

Zgłoszenie reklamacji
Reklamacja na wadę produktu musi zostać zgłoszona natychmiast po wykryciu, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż przed upływem okresu gwarancyjnego.
Praw wynikających z gwarancji można dochodzić u dystrybutora, u którego produkt został zakupiony lub w dowolnych autoryzowanych centrach serwisowych, których lista znajduje się na opakowaniu produktu, bądź jest umieszczona w Internecie pod adresem www.my-concept.com. Produkt zgłaszany do reklamacji musi być odpowiednio oczyszczony i bezpiecznie zapakowany, aby uniknąć uszkodzenia w trakcie transportu do autoryzowanego centrum serwisowego, chyba że produkt jest przekazany osobiście.
Warunkiem ważności gwarancji jest udowodnienie zawarcia umowy sprzedaży poprzez przedstawienie dowodu zakupu. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać wskazanie domniemanej wady oraz roszczenie reklamacyjne

Rozpatrywanie reklamacji
W przypadku wystąpienia wady, którą można usunąć, konsument ma prawo do bezpłatnego, terminowego i właściwego usunięcia wady
W przypadku wystąpienia istotnej wady dla funkcjonowania produktu, konsument może żądać dostarczenia nowego produktu bez wad (wymiana) lub jeśli dotyczy to tylko elementu produktu, wymianę takiego elementu. Jednakże, jeżeli możliwe jest usunięcie wady bez zbędnej zwłoki, żądanie wymiany produktu lub jego części z uwagi na charakter wady, nie ma zastosowania, a konsument ma prawo do bezpłatnej naprawy.
W przypadku braku możliwości usunięcia wady, konsument ma prawo do wymiany produktu lub jego elementów, jak również do zwrotu produktu (odstąpienie od umowy).
Prawo do otrzymania nowego produktu (wymiana) lub jego elementów, ma konsument, który z powodu braku możliwości usunięcia wady lub w wyniku powtarzającego się występowania wady nie może prawidłowo korzystać z produktu. W takim przypadku konsument również ma prawo do zwrotu produktu (odstąpienia od umowy).
W przypadku wystąpienia wad, jeżeli nie ma zastosowania: zwrot produktu (odstąpienie od umowy) lub prawo otrzymania nowego produktu bez wad (wymiana), wymiana części lub naprawa produktu, klient może zażądać obniżenia ceny. Konsument ma prawo do odpowiedniej obniżki ceny, wówczas gdy nie może być: dostarczony nowy produkt bez wad, dostarczona część produktu lub naprawiony produkt, a także w przypadku kiedy czynności mające na celu usunięcie wady nie zostały wykonane w rozsądnym terminie, w celu zadośćuczynienia za wynikłe trudności.
Sprzedawca, autoryzowane centrum serwisowe lub inny upoważniony pracownik niezwłocznie informuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu wymaganego do oceny właściwych ekspertów. Usunięcie wad powinno odbyć się bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia, chyba że sprzedawca lub autoryzowane centrum serwisowe obsługi reklamacji wspólnie z konsumentem ustalą dłuższy okres czasu.
Podczas zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) konsument jest zobowiązany do zwrotu wszystkich akcesorii i dołączenie do produktu całej otrzymanej dokumentacji.
Konsument nie ma prawa do wydawania wadliwych części i elementów produktu, które zostały wymienione w ramach naprawy

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Wady produktów powstałe w czasie transportu podlegają procedurą reklamacyjnym przewoźnika.
Niniejsza gwarancja ma zastosowanie w Unii Europejskiej
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od zawartej na odległość umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego odstąpienie wywołuje skutek w stosunku do Produktu Promocyjnego.
2. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).
3. Reklamacja związane z uczestnictwem w promocji może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób, pisemnie na adres: ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales@my-concept.pl. Zaleca się podanie przez Uczestnika w opisie reklamacji: imię, nazwisko, adres do korespondencji osoby składającej reklamację oraz opis podstawy reklamacji. Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą, która została wybrana przez Uczestnika w złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej.
4. Aktualny Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora, dodatkowe informację o Promocji i produktach Concept będą udzielane pod numerem telefonu 71 339 04 44
5. Organizatorowi w ramach obowiązujących przepisów przysługuje prawo do zmiany Regulaminu.
 

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy promocji wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją promocji w celu przeprowadzenia wyżej wymienionej promocji.
2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Concept Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji promocji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji promocji „Przedłużona gwarancja Concept”. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji promocji.
 

 
 
Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest: CONCEPT POLSKA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ostrowskiego 30 53-238 we Wrocławiu, NIP: 8992488203,
tel. +48713390444, e-mail: sales@my-concept.pl
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych zawiera Polityka prywatności
Prawa autorskie © Concept Polska Sp. z o.o.    by noman1@wp.pl